Ngày cuối cùng ở Singapore, mình mò đến hồ MacRitchie, thấy CNN [...]

Ngày cuối cùng ở Singapore, mình mò đến hồ MacRitchie, thấy CNN [...]

Hà Nội có rất nhiều hồ, đó là địa điểm tuyệt vời [...]

>