About Us

Cộng đồng chạy bộ

  • Sân chơi chung cho tất cả những ai đã, đang và sẽ yêu thích môn chạy bộ.
  • Cầu nối của những bước chạy khắp 3 miền đất nước.
  • Vì một cộng đồng chạy khỏe hơn, vui hơn, an toàn hơn
  • Sứ mệnh truyền niềm cảm hứng chạy bộ và khích lệ, truyền động lực cho những bước chạy mới.

  • Bình luận

    Bình luận