Point To Point

[Thi đấu]

Đường Chạy Điểm – Điểm

Là loại đường chạy có điểm xuất phát và điểm đích không cùng một chỗ. Đường chạy là tuyến tính và không có đoạn lặp lại.

Boston Marathon là đường chạy điểm – điểm.

About the Author chay365

follow me on:
>
0 Shares